Algemene voorwaarden

In huis trainingen / individuele begeleiding / training bij almamedia / journalistieke werkzaamheden/ dagvoorzitterschap / presentaties

Aanvragen
Aanvragen voor een door almamedia te verzorgen in huis training of individuele trainingssessie kunnen mondeling, per e-mail of per brief gedaan worden.
almamedia bevestigt een aanvraag steeds per e-mail of schriftelijk.
De opdrachtbevestiging/offerte tekenen geeft de overeenkomst weer behoudens tegenbewijs.
Aanvragen voor een offerte kunnen mondeling, per e-mail of per brief gedaan worden. almamedia stuurt een offerte steeds per e-mail of schriftelijk. De (trainings)prijs zoals vermeld in de offerte is bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

Kosten
De kosten staan vermeld in de offerte en zijn inclusief voorbereiding, exclusief € 0,29 reiskosten per kilometer of treinkaartje eerste klas. Wij berekenen 21% BTW.

Betaling
Betaling dient vooraf of binnen de afgesproken termijn van maximaal twee weken te zijn voldaan.

Annulering door opdrachtgever

  • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training/opdracht brengen wij 50 % van de kosten in rekening.
  • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training/opdracht rekenen wij volledige overeengekomen kosten.
  • Bij annulering langer dan 4 weken van te voren rekenen wij administratiekosten (€100,00)

Bij trainingen:

Vervanging trainer
almamedia is te allen tijde gerechtigd een trainer met de uitvoering van de trainingsovereenkomst belast te vervangen door een andere trainer. Uitzondering hierop is die situatie waarin een opdrachtgever specifiek om een trainer gevraagd heeft. In dat geval is almamedia genoodzaakt die afspraak na te komen of de training te annuleren.

Annulering door almamedia
almamedia heeft het recht om een training/presentatie te annuleren in welk geval de deelnemer/opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door het aan almamedia betaalde bedrag. almamedia is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een training te wijzigen.

Intellectueel eigendom
Alle van of namens almamedia in het kader van de training verkregen informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn/haar organisatie. Het is niet toegestaan verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vertrouwelijkheid
almamedia zal met voor de training of presentatie verstrekte of ter kennis genomen informatie over personen of organisaties zorgvuldig en discreet omgaan.